Tổng hợp các quy định xử phạt hành chính về hóa đơn mới nhất 2019

 Khi doanh nghiệp vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị xử phạt ra sao, mức phạt như thế nào ? Bài viết sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp các quy định xử phạt hành chính về hóa đơn để các bạn tham khảo nhé!

1. Vi phạm quy định về tư in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn

Theo điều 6, chương II, Thông tư 10/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 02/03/2014 quy định cuj thể như sau:

 

Hành vi vi phạm    Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
Thiếu nội dung bắt buộc trên hóa đơn tư in, hóa đơn điện tử:

 • Ký hiệu hóa đơn
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn
 • Số hóa đơn
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định
Trường hợp đảm bảo đúng các nội dung bắt buộc như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính)
 • Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp
 • Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng nếu nội dng thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp
 • Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi hông đủ các điều kiện quy định
 • Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
 • Biện pháp khắc hậu quả: Hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định
 • Tự in hóa đơn giả ( trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn)
 • Khởi tạo hóa đơn điện tử giả
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 • Hình thức phat bổ sung: Đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 đến 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành
 • Biện pháp khắc phục: Hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định

Lưu ý: Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng 1 ký hiệu hóa đơn

2. Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Theo điều 7, chương II, Thông tư 10/2014/TT-BTC:

Hành vi vi phạm  Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn
Đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tư in hóa đơn nhưng in hóa đơn không đủ nội dung theo hương dẫn của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn tư in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.
 • Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội ding còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. ĐỒng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng
 • Không thanh lý hợp đồng in nếu quá hạn
 • Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định
          Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Không khai báo đúng quy định về việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành
 • Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thư 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ, trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt
 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất , cháy, hỏng, hóa đơn rướ ckhi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn
Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng 
 • Biện pháp khắc phục: Hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định 
Đặt in hóa đơn giả
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định 

3. Vi phạm về phát hành hóa đơn 

Hành vi vi phạm   Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 
Lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung mà cơ quan thuế đã yêu cầu bổ sung nhưng không bổ sung       Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 

( Theo quy định tại khoản 3 điều 3 của NĐ 49/2016/NĐ-CP)

Không niêm yết tai đơn vị              Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 

( Theo quy định tại khoản 3 điều 3 của NĐ 49/2016/NĐ-CP)

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)        Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng 

( Theo quy định tại khoản 2 điều 3 của NĐ 49/2016/NĐ-CP

4. Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn 

  Hành vi vi phạm     Hình thức xử phạt 
Không lập hóa đơn cho các hóa đơn chỉ từ 200.000 đồng trở lên    Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
 Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp    Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 
– Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định 

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ nguời mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

     Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng 

      (Theo quy định tại khoản 4 điều 3 của NĐ 49)

5. Vi phạm quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 Hành vi vi phạm  Hình thức xử phạt
Lập sai báo cáo tình hính ử dụng hóa đơn ( Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền)  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

( Theo quy định tại khoản 7 điều 7 của NĐ 49)

 Chậm trên 10 ngày   Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng 

( Theo quy định tại điều 13 thông tư 10/2014/TT-BTC)

 Không nộp ( Chậm từ 20 ngày trở đi)  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

( Theo quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC)

Tải bảng giá