Nguyên tắc mới nhất 2019 về ghi chép trên chứng từ kế toán.

Từ ngày 1/1/2019, các nguyên tắc khi ghi chép trên chứng từ kế toán thuế xuất, nhập khẩu và thu khác sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 112/2018/TT-BTC.

   Theo đó, chữ viết trên chứng từ kế toán khi viết phải dùng bút bi hoặc bút mực, không dùng mực đỏ và bút chì, phải viết liên tục, không ngắt quãng, không được viết tắt, không được tẩy xóa.

– Chữ đầu tiên phải viết in hoa, những chữ còn lại không được viết in hoa. Số tiền viết bằng chữ phải đúng với số tiền viết bằng số; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn…

– Chỗ trống phải gạch chéo để không phải sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ;

– Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa đều không có giá trị thanh toán hoặc ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viết sai.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

 

Tải bảng giá