Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày 16 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

– Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.180.000 đồng/tháng ( tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

– Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.710.000 đồng/tháng ( tăng 180.000 đồng so với Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

– Đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.250.000 đồng/tháng ( tăng 160.000 đồng so với nghị định 141/2017/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở cho doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Tải bảng giá