HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN MAIL, SĐT, CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ.

Khách hàng đang sử dụng chữ ký số VNPT-CA lưu ý khi thấy thông tin trong tài khoản thuế điên tử không đúng, hoặc bị sai thông tin đơn vị mình. Thì có thể thay đổi lại thông tin cho chính xác.

Khi mới gia hạn hoặc cấp mới thiết bị chữ ký số, người dùng cần cập nhật lại thông tin chữ ký số.

– Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456) để sử dụng tất cả các dịch vụ:

 

Sau khi đăng nhận vào trang http://thudientu.gdt.gov.vn. Truy câp vào mục Quản lý tài khoản => Thay đổi thông tin dịch vụ. Để thay đổi mail, số điện thoại, thông tin chữ ký số mới cấp mới hoặc gia hạn.

 

 

Để thay đổi chữ ký số khi ký tờ khai, người nộp thuế cần vào mục ” Thay đổi thông tin dịch vụ” tại mục “Dịch vụ – Khai thuế điện tử”.

Thay đổi chứng thư số và tiếp tục ký duyệt => Hoàn thành. Vậy là doanh nghiệp đã thay đổi thông tin chữ ký số trên trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn thành công.

Trường hợp không thay đổi được vui lòng liên hệ kỹ thuật số: 02463 282 777 để được hướng dẫn chị tiết.

Kinh doanh: 091 578 2211 để được tư vấn cấp mới, gia chữ ký số.

 

 

 

 

 

 

Tải bảng giá